HOME Mobiel Menu

Privacybeleid

Sundry Moves vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Kom langs in onze winkel.

Privacybeleid

Sundry Moves vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Sundry Moves, e-mailadres: info@sundrymoves.nl
d. Website: de website onder www.sundrymoves.nl

 1. Algemeen
  1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Sundry Moves de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
  1.2. De persoonsgegevens die door Sundry Moves worden verwerkt zijn onder andere:
  – Voornaam
  – Achternaam
  – E-mailadres
  – Telefoonnummer
  – En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Sundry Moves
 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
  2.1. Sundry Moves verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Sundry Moves heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Sundry Moves of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
  2.2. Sundry Moves gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Sundry Moves heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

2.3. Daarnaast kan Sundry Moves de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Sundry Moves die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met Kylie Mensonides

 1. Minderjarigen
  3.1. In sommige gevallen vraagt Sundry Moves expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Sundry Moves De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Sundry Moves verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.
 2. Doorgifte aan derden
  4.1. Sundry Moves zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
  4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Sundry Moves voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
  4.1.2. Sundry Moves op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 3. Doorverwijzingen
  5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Sundry Moves is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.
 4. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
  6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker (naam + telefoonnummer + emailadres)
  6.3. Sundry Moves zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Sundry Moves gebruiker over deze kosten informeren.
  6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
  6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@sundrymoves.nl
 5. Bewaartermijn
  7.1. Sundry Moves bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Sundry Moves op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
 6. Beveiliging
  8.1. Sundry Moves heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 7. Wijzigingen in het Privacybeleid
  9.1. Sundry Moves behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Sundry Moves adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 24 mei 2018.
 8. Toepasselijk recht
  10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

 

Yankee Candle
Mandala
Love Generation
Rebello
Wellicious

Meld je aan voor een proefles!

Sundry Moves is de yogastudio en unieke lifestyle winkel van Carin en Kylie Mensonides, midden in het centrum van Deventer. De winkel en yogastudio stralen een ontspannen en inspirerende sfeer uit. Sundry Moves biedt een gevarieerd les- en workshopprogramma aan. Doordat er in kleine groepjes (6 tot 8 personen) les wordt gegeven is er veel persoonlijke aandacht. In onze winkel vind je alles op het gebied van yoga lifestyle. Welk product je ook pakt, er zit altijd een mooi verhaal aan vast. Geen tijd om naar de winkel te gaan? Neem dan een kijkje in onze webshop met aantrekkelijke kortingen.

Aanmelden voor Yoga Lessen